ALGEMENE VOORWAARDEN SpotFix

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de  App  SpotFix (de App ). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Spotfix faciliteert een online platform waar mensen elkaar kunnen vinden om elkaar uit de brand te kunnen op basis van wederkerigheid. De App SpotFix verbindt vraag en aanbod voor mensen in nood. Door je urgente vraag te lanceren in de regio zijn mensen op de hoogte waar jij een helpende hand bij nodig hebt. Als gebruiker kun je dus zowel een zoekvraag lanceren, als een aanbieding doen.  (de Dienst )

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de App gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de App gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.spotfix.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de App

 1. je  mag de App niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. je  mag het volgende niet via de App verspreiden:
 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie;
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 1. je  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 2. je  zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 3. je  mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de App is bedoeld.

Artikel 3 – Het platform

Het doel van de App is om een platform te bieden waar verkopers en kopers met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen verkopers en kopers . Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen verkopers en kopers . Als er een conflict ontstaat tussen verkopers en kopers , moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de App

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de App beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat App foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de App niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie , vermeld in de App .

Artikel 5 – Gebruikersaccount

 1. je  moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen.  je  moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
 2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen besluiten je te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.
 2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk in de App vermelden.

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de App te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.  je  persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9 – Overige bepaling

Betaling – De gebruikers gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden VOOR gebruik van de app (in de onboarding) – De gebruikers gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden bij IEDERE aanbieding die ze accepteren – Als je een aanbieding accepteert, betaal je ALTIJD de bemiddelingskosten. – Na elke deal krijgt de gebruiker een mail. In deze mail is de factuur van de bemiddelingskosten toegevoegd. Deze kosten moeten door de gebruiker zelf, BINNEN 5 DAGEN overgemaakt worden naar SpotFix B.V. – Als de gebruiker niet binnen 5 dagen betaald, schrijft SpotFix B.V. dit bedrag via automatisch incasso af van de rekening van de gebruiker. Voor deze incasso wordt er 5 euro extra berekend. – Door de algemene voorwaarden te accepteren machtig je SpotFix B.V. om via een incasso machtiging het nog niet betaalde bedrag van je rekening nummer af te schrijven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze App, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de App, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 – Vrijwaring

Door de App te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
 2. Door de App te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. Je mag inhoud van de App niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 13 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Gelderland bevoegd om over het geschil te oordelen.

Vragen of suggesties?

Momenteel is er niemand aanwezig om uw bericht te beantwoorden. Laat een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!